คำสั่งตัวอย่างคำอธิบาย
 /addgroup <ยศ> /addgroup Member สร้างยศ Member
 /addparent <ยศเป้าหมาย> <ยศ> /addparent Admin Guest นำความสามารถของยศ Guest ใส่ในยศ Admin
 /defgroup <ยศ>  /defgroup Member  ตั้งค่ายศ Member เป็นยศแรก
 /groups /groups ดูยศทั้งหมด
 /grpinfo <ยศ>  /grpinfo Guest  ดูรายละเอียดของยศ Guest 
 /listgperms <ยศ>  /listgperms Guest  ดู permissions ทั้งหมดของ Guest 
 /listuperms <ผู้เล่น>  /listuperms test ดู permissions ทั้งหมดของผู้เล่นชื่อ test
 /ppinfo /ppinfo ดูรายละเอียดของปลั๊กอิน
 /ppreload /ppreload รีโหลดการตั้งค่าของปลั๊กอิน
 /rmgroup <ยศ> /rmgroup Member ลบยศ Member
 /rmparent <ยศเป้าหมาย> <ยศ> /rmparent Admin Guest นำความสามารถของยศ Guest ออกในยศ Admin
 /setgperm <ยศ> <permission> /setgperm Guest essentials.warps.* เพิ่มความสามารถ essentials.warps.* ในยศ Guest
 /setgroup <ผู้เล่น> <ยศ> /setgroup test Guest ให้ยศ Guest กับผู้เล่น test
 /setuperm <ผู้เล่น> <permission> /setuperm test essentials.warps.* เพิ่มความสามารถ essentials.warps.* ให้ผู้เล่น test
 /unsetgperm <ยศ> <permission> /unsetgperm Guest essentials.warps.* ลบความสามารถ essentials.warps.* ของยศ Guest
 /unsetuperm <ผู้เล่น> <permission> /unsetuperm test essentials.warps.* ลบความสามารถ essentials.warps.* ของผู้เล่น test
 /usrinfo <ผู้เล่น>  /usrinfo test  ดูรายละเอียดของผู้เล่น test